Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

=   BLUE ARROWS BASKETBALL   =


Donderdag 20 juni 2019 om 20.00 uur

Hoenderdaal

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 15 november 2017 (Marco, voorzitter)
 4. Financien (Henk, penningmeester)
  • Begroting 2019 - 2020
  • Contributievaststelling
 5. Vacatures - stand van zaken
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting

Stukken zijn vooraf op te vragen via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

In geval er gestemd gaat worden, is het mogelijk om een ander lid namens jou te laten stemmen. Hiervoor dient een schriftelijke machtiging ingediend te worden bij de secretaris, voorafgaand aan de ALV. Een machtigingsformulier is op de website te vinden (zie http://bluearrows.nl/attachments/article/921/Blue_Arrows_Machtigingsformulier_ALV.pdf)

Communicatie via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.